مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل دو بار پریود شد در ماه چیست؟


دلیل دو بار پریود شد در ماه چیست؟

دلیل دو بار پریود شد در ماه چیست؟

دلیل 2 بار پریود شدن در ماه پریودی بین 5 تا 7 روز است و فاصله پریودی ها بین بیست و یک تا سی و پنج روز می باشد. پریودی در خانم های مختلف تفاوت دارد و گاهی زودتر یا دیرتر از پریودی قبلی آغاز می شود یا گاهی بیشتر یا کمتر از پریودی قبلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل دو بار پریود شد در ماه چیست؟

دلیل 2 بار پریود شدن در ماه پریودی بین 5 تا 7 روز است و فاصله پریودی ها بین بیست و یک تا سی و پنج روز می باشد. پریودی در خانم های مختلف تفاوت دارد و گاهی زودتر یا دیرتر از پریودی قبلی آغاز می شود یا گاهی بیشتر یا کمتر از پریودی قبلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل دو بار پریود شد در ماه چیست؟