مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - اس ام اس روزای برفی زمستونی


اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزهای برفی و اس ام اس زمستون مثل گنجشک ها دوست دارمت مثل گنجشک هایی که میدانند پای کدام پنجره ای ، نزدیک کدام درخت مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب مثل گنجشک ها دوست دارمت ، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزهای برفی و اس ام اس زمستون مثل گنجشک ها دوست دارمت مثل گنجشک هایی که میدانند پای کدام پنجره ای ، نزدیک کدام درخت مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب مثل گنجشک ها دوست دارمت ، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس روزای برفی زمستونی